Kalendarz roku szkolnego Dla rodziców Dla uczniów Galeria foto Kontakt

I N F O R M A C J E

MENU GŁÓWNE


O SZKOLE


OFERTA EDUKACYJNAKLUB EUROPEJSKIPRAWO SZKOLNE


RZECZNIK PRAW UCZNIAZakres działań Rzecznika


Rzecznik Praw Ucznia to osoba odarzona wielkim zaufaniem ze strony uczniów gdyż jest on obrońcą ich praw. Do podstawowych zadań rzecznika należy między innymi: kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia, gromadzenia dokumentacji o przypadkach łamania jego praw, uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły.

Rzecznik stoi na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, WSO, Konwencji o prawach dziecka. Rzecznik nie ustanawia praw, ale może sugerować, iż istnieje potrzeba zmiany lub ustanowienie nowych praw. Wszyscy zainteresowani uczniowie mogą zwracać się z każdą sprawą związaną z naruszeniem prawa ucznia, dziecka.

Należy zaznaczyć, że Rzecznik nie wyręcza żadnych instytucji w ich działalności, jedynie uwrażliwia by funkcjonowały w sposób przyjazny uczniowi. Chciałbym zachęcić i włączyć młodzież naszej szkoły do rozstrzygania "dużych" i codziennych problemów szkolnych.


Regulamin Rzecznika Praw Ucznia

Projekt Statutu jest zgodny z Konwencją Praw Dziecka, Statutem Szkoły Podstawowej nr 11 w Starachowicach oraz Regulaminem Samorządu Uczniowskiego.

§ 1

Rzecznikiem Praw Ucznia jest nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 11 w Starachowicach.

§ 2

Rzecznik Praw Ucznia zostaje wybrany większością głosów w drodze tajnego, bezpośredniego głosowania wszystkich uczniów.

§ 3

Rzecznik Praw Ucznia jest zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły na wniosek uczniów.

§ 4

Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przez Dyrektora Szkoły:                       

 • w przypadku łamania przez Rzecznika praw i regulaminów wewnętrznych,
 • na wniosek Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców,
 • na wniosek samego Rzecznika.

§ 5

Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa  1 rok.

§ 6

Rzecznik Praw Ucznia działa zgodnie ze Statutem Szkoły, Regulaminem Samorządu Uczniowskiego, Konwencji Praw Dziecka. Celem jego działalności jest aktywne ingerowanie w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowanie działań mających na celu ich ochronę.

§ 7

1. Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:

 • zapoznawanie uczniów ze  Statutem Szkoły, Regulaminem Samorządu Uczniowskiego, oraz Konwencją Praw Dziecka:
  • tablica informacyjna,
  • dyżur Rzecznika Praw Uczniów w określonym czasie i miejscu,
 • interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia określona w § 10 pkt1, pkt2,
 • kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych:
  • rozmowa ze stronami,
  • współpraca z rodzicami, nauczycielami, uczniami,
 • dokonywanie analizy i oceny znajomości  przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkole:
  • badania ankietowe uczniów i nauczycieli (narzędzia: ankieta dla uczniów, ankieta dla nauczycieli),
 • rozpoznawanie potrzeb młodzieży w zakresie działalności samorządowej w szkole,
 • organizowanie szkoleń i spotkań związanych z problematyką praw ucznia,
 • współpraca z władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, organizacjami oraz instytucjami zajmującymi się działalnością na rzecz praw dziecka.

2. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:

 • działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybu postępowania,
 • wnioskowania do Rady Pedagogicznej jako organu uchwalającego Statut Szkoły o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia oraz o wprowadzenie zapisu chroniącego prawa ucznia,
 • zapoznania z opinią strony konfliktu,
 • uczestnictwa w roli obserwatora - na wniosek zainteresowanej strony - przy przeprowadzeniu egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych,
 • odstąpienia od podjęcia interwencji i przekazania sprawy dyrektorowi szkoły (w wyjątkowych sytuacjach).

§ 8

W swojej misji Rzecznik Praw Ucznia wspiera i wspomaga uczniów.

 § 9

Rzecznik podejmuje działania w przypadku stwierdzenia naruszenia praw uczniów na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli, rodziców lub pracowników administracji szkoły.

 § 10     

1. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
 • włączenie pedagoga szkolnego w sprawę w razie nie rozstrzygnięcia sporu,
 • w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
 • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązywania konfliktu podejmuje Dyrektor (w  przypadku drastycznych konfliktów: bójki, zastraszenia, łamanie prawa, przeniesienia ucznia do innej klasy, szkoły). 

2. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami,
 • zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,
 • wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu.

3. Po wyczerpaniu procedury zawartej w ust. 2, każda ze stron może zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o prowadzenie mediacji w spornej sprawie.

§ 11

Informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

 § 12

Kontakt uczniów z Rzecznikiem odbywa się w ustalonym dniu tygodnia w wyznaczonej porze, w uzasadnionych przypadkach w godzinach pracy nauczyciela (przerwy międzylekcyjne).

§ 13

Dokumentacja Rzecznika: notatki służbowe, wyniki badań ankietowych oraz wnioski.

 


   "PRAWA UCZNIA

   OBOWIĄZKI UCZNIAUczeń maprawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 3. sprawiedliwego, obiektywnego i jawnego oceniania zgodnie z WSO i PSO;
 4. systematycznego rozszerzania swojej wiedzy, rozwijania umiejętności, zdolności i zainteresowań;
 5. pomocy w przypadkach trudności w nauce, pomocy materialnej w szczególnych przypadkach losowych;
 6. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
 7. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza dobra innych osób;
 8. opieki pielęgniarskiej, pomocy medycznej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 9. korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, biblioteki, świetlicy, stołówki, także w dni wolne oraz po zajęciach obowiązkowych - za zgodą dyrektora i pod opieką nauczyciela;
 10. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole;
 11. uzyskania informacji o bieżących i okresowych wynikach w nauce;
 12. uzyskania informacji o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach śródrocznych i rocznych przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej w terminie i warunkach określonych w rozdz. 7 § 33.
 13. uzyskania informacji o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych na miesiąc przed zakończeniem półrocza i roku szkolnego ustnie przez nauczyciela uczącego i wychowawcę;
 14. indywidualnego programu lub toku nauki;
 15. składania skarg do Rzecznika Praw Ucznia w przypadku naruszenia jego praw, zgodnie z regulaminem działania Rzecznika Praw Ucznia;
 16. zdawania egzaminu klasyfikacyjnego według zasad określonych w WSO.
Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły a zwłaszcza:

 1. punktualne i regularne uczęszczać na zajęcia szkolne, podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest pisemne lub osobiste usprawiedliwienie rodziców, usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić w ciągu tygodnia;
 2. aktywnie i systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych przewidzianych planem nauczania danej klasy;
 3. uczyć się systematycznie i pracować nad własnym rozwojem;
 4. troszczyć się o honor szkoły, szanować i wzbogacać jej tradycje;
 5. wypełniać polecenia nauczycieli, dyrekcji i innych pracowników szkoły;
 6. odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz godnie zachować się poza szkołą;
 7. zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia, troszczyć się o właściwe więzi i stosunki koleżeńskie;
 8. chronić własne życie, zdrowie, dbać o bezpieczeństwo, higienę i rozwój;
 9. dbać o schludny wygląd:
RANKING KLAS
BIURO SZKOŁY:
Kontakt
sp11stce@poczta.onet.pl
27-206 Starachowice, ul. Leśna 2
tel. (41) 274-74-07
Sześciolatek w szkole:
REALIZOWANE PROGRAMY:


AKCJE CHARYTATYWNE


Zdrowa szkoła
Uczniowie naszej szkoły objęci są opieką pedagogiczną oraz logopedyczną. Ciepły posiłek zapewnia stołówka i sklepik szkolny, a miłe spędzanie czasu wolnego świetlica. Nad zdrowiem nzszych ucznów czuwa pielęgniarka szkolna pani Wiesława Maciąg.


Copyright. (c) Company SP_11 Starachowice, 2003 r. All rights reserved.


Autor / Administrator strony: mgr Z. Saramak